Redegjørelse – Zisson

Om Zisson

Zisson AS, med datterselskapene Zisson AB og Socialboards, utvikler og drifter avanserte kontaktsenter, sentralbordløsninger og løsninger for sosiale medier (SoMe) og oppfølging av SoMe-kanaler. Zisson ble etablert i 2007 med visjon om å forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom bedrifter og sluttkunder. Selskapet har i dag kontorer i Oslo og Stockholm. Som følge av å være en kompetansebedrift produserer Zisson ingen fysiske produkter. Zisson har en vedtatt strategi for samfunnsansvar som gjenspeiles i vår «Code of Conduct» som er godt kjent for alle våre ansatte og handelspartnere.

Rutiner og retningslinjer

Zisson har kartlagt interne forhold, og har i tillegg gjort ytterligere aktsomhetsvurderinger med utgangspunkt i OECDs retningslinjer.
Les mer om disse her: OECDs retningslinjer

Zissons CEO og ledelse har vært delaktig og informert under hele prosessen, og vi har sammen med en ekstern rådgiver, Aider, gjennomgått leverandørkjeden vår, samt kartlagt faktisk og potensiell risiko i vår leverandørkjede.

Vi har prioritert leverandører for oppfølging etter flere kriterier, blant annet relativ størrelse på leverandøren, bransjen de opererer innenfor samt hvor store de er totalt sett. Risikoen kommer av bransjen og er basert på DFØs høyrisikoliste for anskaffelser.

I arbeidet med åpenhet har vi benyttet Factlines som verktøy. De leverandørene hvor vi avdekket vesentlig risiko, ble lagt inn i Factlines og tilsendt spørreundersøkelser. Dette gir leverandørene en score på hovedområdene innen UN Global Compact, og igjen en totalscore for vårt selskap basert på leverandørenes score. Alt dette er basert på UN Global Compact sine måleparametere.
Les mer på: Global Compact

Avdekkede konsekvenser

Selskapet har ikke oppdaget faktisk risiko i leverandørkjeden, men resultatet av undersøkelsen var preget av få tilbakemeldinger. De leverandørene som ikke har svart, vil blir fulgt opp løpende, og vi vil fortsette å utvide kunnskap om leverandørkjeden vår.

Vi har likevel oppdaget at det på generelt grunnlag er en mulig risiko gjennom våre IT- og programvareleverandører. Dette er bransjer som potensielt kan ha både brudd på anstendige arbeidsforhold og konfliktmineraler i verdikjeden. Vi vil påpeke at våre hovedleverandører på IT leverer gode rapporter på sin leverandørkjedeoppfølging og generelt bærekraftarbeid, noe som øker tilliten til arbeidet som blir gjort. Det jobbes likevel med å få bedre oversikt over leverandørene innen denne bransjen.

Våre tiltak

Som følge av at vi ikke har funnet noen faktiske negative konsekvenser har det ikke vært bakgrunn for konkrete tiltak basert på risiko. Vi har likevel et ønske om å øke vår kompetanse rundt verdikjeden til de produktene og tjenestene vi leverer.

God kommunikasjon og åpenhet er avgjørende for å skape tillit. Vi håper at vårt arbeid kan være med på å avdekke, forebygge samt stanse eventuell negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter. Som følge av dette har vi også opprettet en varslingskanal hvor det kan meldes inn mistanker om risiko, samt etterspørre mer detaljert informasjon rundt våre aktsomhetsvurderinger.